HOME JOIN
 
 
컨설팅 자문단 등록
   양돈농가 현지조사서 시스템에서 컨설팅 자문단은 회원으로 관리되며 부여된 아이디로 로그인하여
   해당 농가를 선택한 후 현지조사서를 작성해야 하므로 주의하여 입력하십시오.
   


   1) 입력 필드는 컨설턴트명, 전화번호, 주소, 아이디로 구성
   2) Excel file의 각 필드를 위와 같이 지정하여 입력


   아래의 컨설팅 자문단 등록 버튼을 눌러 진행하십시오.


현재 컨설팅자문단 :
컨설팅업체 연락처
  최고관리자  
  KFC컨설던트  
  강원컨설턴트  
  주식회사 엘비씨  
  (주)애니멀 클리닉컨설팅  031-233-2836
  (주)비전FLC  
  MNH LC  041-867-7778
  우리생명과학㈜  041-531-1636
  (주)글로벌 애니멀컨설팅그룹  
  신동물병원  062-525-1928
  엔 텍  
  백호양돈컨설팅  055-673-7194
  연합컨설팅  
  피그만 클리닉  031-972-2166
  한국애니멀클리닉&컨설팅  
  강원컨설팅  033-263-0514
  석계축산경영 컨설팅  041-881-0246
  키움팜동물병원  016-838-8275
  조이피그컨설팅  
  나주종합동물병원  061-336-8275
  유성컨설팅  
  금악컨설팅  018-397-2002
  제일컨설팅  011-699-6906
  (주)한별팜텍  
  피엠씨(PMC) 동물병원  
  (주)KEPC  031-337-0227
  돼지와건강 수의그룹  
  영민 동물병원  
  더그린 컨설팅 & 크리닉  053-802-0225
  자연과 함께하는 동물병원  053-213-6069
  H&P 컨설팅  010-3639-3610
  한국양돈자문단  
  피그월드 동물병원  
  (주)마일스톤 피그클리닉  010-8598-7939
  (주)정P&C 연구소  010-5230-8113
  광희동물병원  
  (주)제이비 피그클리닉  
  청수동물병원  
  경민동물병원  054-336-6179
  코브콕  055-757-4604
  연합컨설팅  055-387-8805
  다모생명 과학연구소  02-450-37719
  (주)제네탑  055-755-8685
  JB솔루션  
  한결산업 동물병원  
  한빛  
  검역본부  031-467-1755
  한밭동물병원  
  서현동물병원  
  피그케어동물병원  
  제일F&C  
  동안동물병원  041-977-8766
  내포동물병원  041-635-0267
  광희동물병원  063-228-6649
  대산동물병원  
  지성동물병원  
  우방가축병원  
  헤세드동물병원  031-642-7582
  중부벳동물병원  041-533-3548
  (주)나우수의그룹  
  애니코동물병원  031-535-8037
  현클릭닉  
  우리생명과학(주)  010-3403-8355
  진량동물병원  
  피그메디컨설팅  010-9588-9116
  드림팜텍  
  우리생명과학(주)  041-734-0390
  JM서울동물병원  010-7155-0347
  건우동물병원  010-2000-6269
  미르동물병원  010 5842 1545
  스마트피그클리닉  010 6270 7210
  베스트팜R동물병원 자문단  010 6639 7238
  와이제이클리닉  010-2221-8275
  온누리동물병원  010-6514-3253
  중앙동물병원  010-5354-7446
  한솔동물병원  010-9881-6906
  명성동물병원  010-8839-3322
  에스벳  010-6279-4584
  도하동물병원  010-4611-0967
  돈워리컨설팅  010-2122-7292
  명휘동물병원  010-9217-6841
  유경동물병원  054-955-6075
  수아인동물병원  010-6232-9503
  우리생명과학(주)  041-734-0390
  푸른가축병원  010-8584-4136
  돈워리동물병원  010-2122-7292
 
 
Copyright ⓒ 2013 by Korea Pork Producers Association. All rights reserved.